"Z" - Fellow Penny vd Vanenblikhoeve x X`Anett z Grodu Ksiazat Pomorskich-2009

 

ur. 26.06.2009

 

  

Dutch Ch., Ned. Bouvier Club Winner, Bundessieger`07, HD A

Fellow Penny v.d. Vanenblikhoeve

Ch. Xerxes Toos v.d. Vanenblikhoeve

 

Cash-Mauby v.d. Vanenblikhoeve

 

Res. European Ch. Toos Richel v.d. Vanenblikhoeve


Dutch Ch., European Ch. Penny Maybe v.d. Vanenblikhoeve

Dutch Ch., Lux. Ch. Johnny Cayoshka v.h. Elckerhof

 

Mayby Raiza v.d. Vanenblikhoeve


 


Pol. Ch., Junior Pol. Ch.HD A

X`Anett z Grodu Książąt Pomorskich


WorldCh, MultiCh
Macho Ashley off Soeranda's Home


 

 

Amigo Danissa off Soeranda`s Homo

 

Ashley Soray Off Soeranda's Home

Pol. Ch. Ulle z Grodu Książąt PomorskichPAJTOS KHAYENNE VAN ROVIKA

 

 

Ula Kardo vd Vanenblikhoeve